Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti G INVEST SLOVAKIA s.r.o. 

1.     Základné ustanovenia:  

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy (kupujúci a predávajúci) pri predaji produktov prostredníctvom stránky www.great-gierat.com, alebo jej alternatívy www.great-gierat.sk. Kupujúci vykonaním kúpy produktu, alebo viacerých produktov prostredníctvom predmetnej stránky, vyjadruje súhlas s týmito VOP v celom ich znení a je nimi viazaný počas celého vzťahu s predávajúcim. VOP sa podľa povahy obchodného styku riadia podmienkami Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka SR. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99, Bratislava.

 

2.     Zmluvné strany:  

a.     Predávajúci:

Pod pojmom predávajúci sa v zmysle týchto podmienok rozumie spoločnosť G INVEST SLOVAKIA s.r.o., IČO 50 575 414, DIČ: 2120383980 so sídlom Stupavská 20, 831 06, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 115111/B (ďalej len Predávajúci), ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.great-gierat.com, store@great-gierat.com, tel: +421 910 448 644. 

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v správnom druhu a množstve podľa objednávky kupujúceho. Kupujúceho riadne informovať o stave objednávky tovaru a potvrdiť jej aktuálny stav. Vystaviť kupujúcemu faktúru ako daňový doklad.  

b.     Kupujúci:

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, alebo podnikateľ. Pod pojmom spotrebiteľ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Pod pojmom podnikateľ sa rozumie osoba ktorá je zapísaná v ORSR, ŽR, alebo podniká na základe iného oprávnenia v rámci osobných predpisov a tak jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.  

Kupujúci sa po objednaní tovaru zaväzuje k úhrade za daný tovar, a taktiež k prebratiu objednaného tovaru.

 

3.     Kúpna zmluva: 

a.     Uzavretie kúpnej zmluvy:

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie umiestnenie predávaného tovaru na stránku predajcu, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a následným prijatím objednávky predajcom. Vznik objednávky je podmienený udaním pravdivých a úplných údajov na stránke. Prijatá objednávka je záväzná. Vznik kúpnej zmluvy potvrdí predávajúci kupujúcemu emailom na zadanú emailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vytvorenú kúpnu zmluvu možno upravovať, prípadne zrušiť na základe dohody oboch strán, alebo zo zákonných dôvodov. Za prípadné chyby spôsobené prenosom dát, alebo zobrazením, nenesie predávajúci zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzatvorené zmluvy predávajúci archivuje na zákonom stanovenú dobu a nie sú sprístupňovaná tretím stranám. V prípade nezrovnalostí s obsahom objednávky a žiadostí o jej úpravu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho, k čomu použije na stránke uvedené kontaktné údaje.  

b.     Zrušenie kúpnej zmluvy:

Kupujúci má právo požiadať o zrušenie objednávky pokiaľ nebola ešte potvrdená predávajúcim. Po odoslaní potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho je zrušenie objednávky možné na iba na základe dohody s predávajúcim. Ak už bola cena za tovar uhradená je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu do 14 dní po akceptovaní zrušenia objednávky oboma stranami. Predávajúci je oprávnený odpočítať si dodatočne vzniknuté náklady, ktoré boli na túto objednávku vynaložené.  

c.     Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí:

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru do 14 dní od prebratia zásielky. V prípade ak sa tak rozhodne, predávajúci zašle späť na účet kupujúceho peniaze za tovar do 14 dní od prevzatia. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok použitia a zaslaný doporučene na adresu sídla spoločnosti G INVEST SLOVAKIA s.r.o., ktorá internetový obchod prevádzkuje. Zásielky odoslané formou dobierky nebudú predávajúcim akceptované. Pri nedodržaní podmienok vrátenia tovaru, napríklad ak by bol tovar značne používaný, alebo poškodený, bude tovar opätovne vrátený kupujúcemu na jeho náklady.  

Po splnení všetkých uvedených podmienok týkajúcich sa vrátenia tovaru predávajúcemu, obdrží kupujúci darčekový poukaz vo výške 3€ ako formu kompenzácie poštovného, ktoré vynaložil na zaslanie zásielky späť predávajúcemu. Poukaz môže použiť pri budúcej kúpe tovaru u predávajúceho.

 

4.     Ceny a platba:  

a.     Ceny:

Všetky ceny uvádzané na stránke predajcu sú konečné, uvádzané vrátane všetkých prípadných daní a sú uvádzané s DPH. Ceny sú uvádzané v mene euro (€).  Kupujúci berie na vedomie, že ak kúpi tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby systému predávajúceho, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, o čom bude kupujúci riadne informovaný.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú, ak je zjavné, že prišlo k zneužitiu osobných údajov, alebo zneužitiu platobnej karty a pod. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zmeny ceny.  

b.     Platba:

Za tovary zakúpené prostredníctvom stránky predmetného obchodu je možné platiť výhradne dvoma spôsobmi a to:

Ø Platba platobnou kartou

Ø Platba prevodom na účet spoločnosti

 

5.     Doprava:

Predávajúci je povinný tovar expedovať bez zbytočného zdržania, maximálne však do 5 pracovných dní od prijatia platby od kupujúceho. Predmet objednávky bude doručovaný spoločnosťou Slovenská pošta a.s. (ak predajca nestanoví inak). Predmet objednávky sa predávajúci zaväzuje riadne zabaliť, tak aby sa počas prepravy zamedzilo jeho poškodeniu a odovzdať prepravcovi, ktorý ho bude doručovať na kupujúcim uvedenú adresu v objednávke. Adresát je preto povinný uviesť telefonický kontakt a mať riadne označenú poštovú schránku pre bezproblémovú identifikáciu prepravcom.  

Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená pri preprave, resp. neadekvátnou manipuláciou so zásielkou po odoslaní. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie doby na zaradenie predmetu objednávky do expedície, čo môže byť spôsobené napríklad z dôvodu vzniku nepredvídanej situácie, alebo iných externých faktorov, o čom však bude okamžite informovať kupujúceho.  

Kupujúci je povinný skontrolovať stav balenia pri doručení, prípadné vonkajšie poškodenia okamžite hlásiť u prepravcu a spolu s ním spísať protokol o vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci následne okamžite kontaktuje predávajúceho o vzniknutej situácii. Ak kupujúci tovar prevezme i napriek evidentnému poškodeniu zásielky, predávajúci má právo neuznať neskoršie reklamácie produktu.

 

6.     Záručná doba a reklamácia: 

a.     Záručná doba:

Na všetok zakúpený tovar platí zákonom stanovená doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je zároveň povinný skontrolovať výskyt vád a poškodení tovaru pri prevzatí a ak vopred nebol oboznámený, že sa môže jednať o poškodený, alebo použitý tovar, bezodkladne o tom informovať predajcu.  

Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare vzniknuté nešetrným, alebo neodborným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, znečistením tovaru, využívaním produktu na iné účely ako tie na ktoré bol určený, ale taktiež bežným, alebo nadmerným opotrebením tovaru počas plynutia záručnej doby.  

b.     Reklamácia:

V prípade, ak kupujúci odhalí vadu tovaru zakúpeného od predajcu, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, pričom sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho, alebo Obchodného zákonníka, podľa povahy obchodného vzťahu. Na oznámenie vzniku a dôvodu reklamácie je kupujúci oprávnený použiť kontaktné údaje uvedené na stránke predajcu.  

Pri reklamácii vyplní kupujúci reklamačný formulár, ktorý je dostupný na stránke predajcu a spolu s dokladom o zaplatení zašle riadne zabalený tovar späť predávajúcemu na adresu uvedenú ako sídlo spoločnosti.

 

7.     Ochrana osobných údajov:  

Kupujúci pri objednávke poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, email a telefonický kontakt. Zároveň mu týmto udeľuje právo na spracovávanie týchto údajov pre účely spracovania objednávok, spracovanie dokladu o zaplatení a prípadných propagačných materiálov spoločnosti.  

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva v súlade s aktuálne platným Zákonom o ochrane o osobných údajov a platnými nariadeniami. 

 

8.     Záverečné ustanovenia: 

Kupujúci svojou objednávkou vyjadruje súhlas s platnými VOP predávajúceho, ktoré sú zverejnené na jeho stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť VOP i bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tieto VOP sú platné a účinné od 31.05.2020